Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map

Aktualności

25 marca 2022
Szkolenia z mec. Joanną Hetman - Krajewską

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31

Read more
10 stycznia 2022
Szkolenia online w zakresie prawa autorskiego

Kancelaria Patrominium i Biblioteka Analiz zapraszają na szkolenia online w zakresie prawa autorskiego:

Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego

TERMIN SZKOLENIA: 13 stycznia 2022 roku

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie konstruowania profesjonalnych umów autorskich. Uczestnicy wraz z prowadzącym przećwiczą jak przygotowywać bezpieczne umowy – klauzula po klauzuli. Uzyskana wiedza uwrażliwi słuchaczy na najczęstsze błędy popełniane przy tworzeniu umów, wskażemy jak chronić interesy wydawcy, nie godząc jednocześnie w interesy twórcy. Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia: Jakie są konieczne postanowienia umów autorskich? Jakie są wzajemne prawa i obowiązki stron umów autorskich? Klauzule umowne – zasady formułowania. Umowy przenoszące prawa autorskie a umowy licencyjne. Umowy licencyjne – rodzaje i charakterystyka. Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy prawa autorskiego. Jak zawierać umowę z grafikiem, fotografem, autorem, twórcą, wykonawcą? Na co zwracać uwagę w umowach licencyjnych – zagranicznych? zobacz szczegóły

Formularz zgłoszeniowy

Prawo autorskie na uczelni wyższej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony utworu naukowego

TERMIN SZKOLENIA: 19 stycznia 2022 roku

Celem szkolenia jest prezentacja praktycznych aspektów prawa autorskiego w działalności uczelni wyższych – poczynając od zagadnień podstawowych (pojęcie utworu, treść prawa autorskiego jako prawa podmiotowego – autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, dozwolony użytek chronionych utworów, umowy prawa autorskiego, naruszenia prawa autorskiego i jego konsekwencje), po kwestie bardziej złożone wynikające ze specyfiki funkcjonowania uczelni wyższych, ochrony utworu naukowego oraz postępującego rozwoju technologicznego.

Omówiony zostanie aktualny stan ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę w ostatnich nowelizacjach oraz ich praktyczne przełożenie na działalność pracowników naukowych i uczelni wyższych, a także planowane zmiany w tym zakresie.
Ponadto podczas szkolenia zostaną omówione inne istotne problemy prawa autorskiego wynikające z bieżącej praktyki. Uczestnicy będą mieli również możliwość zadawania konkretnych pytań z praktyki zawodowej. zobacz szczegóły

Formularz zgłoszeniowy

Czego uczą nas wyroki sądowe (cz. II)

TERMIN SZKOLENIA: 23 lutego 2022 roku

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnienia prawa autorskiego w kontekście konkretnych rozstrzygnięć sądowych z zakresu prawa autorskiego. Szkolenie będzie wycieczką w czasie – popatrzymy na orzecznictwo przedwojenne, potem na to z czasów PRL-u (które – wbrew stereotypom – jest bardzo bogate, różnorodne i często nadal aktualne), by następnie skoncentrować się na rozstrzygnięciach sądowych wydawanych od połowy 1994 r., czyli po wejściu w życie obecnie obowiązującej ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Korzyści dla uczestników: szkolenie pozwoli słuchaczom na ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego, by mogli sprawniej posługiwać się tymi zagadnieniami w praktyce zawodowej. Najlepszym sposobem na zapamiętywanie jest słuchanie historii. zobacz szczegóły

Formularz zgłoszeniowy

Naśladownictwo produktów na rynku wydawniczym – aspekty prawne

TERMIN SZKOLENIA: 23 marca 2022 roku

Celem szkolenia organizowanego przez Bibliotekę Analiz i Kancelarię Patrimonium jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat coraz częściej spotykanego na rynku wydawniczym zjawiska naśladownictwa produktów i jego prawnych aspektów.

Konkurowanie między wydawcami nie jest zabronione – wręcz przeciwnie: w warunkach gospodarki wolnorynkowej jest zjawiskiem pożądanym, gdyż w naturalny sposób reguluje rynkowe zachowania producentów i konsumentów. Jednak konkurowanie musi mieścić się w granicach tzw. uczciwej konkurencji. Gdy tę granicę przekracza, staje się naruszeniem praw drugiego przedsiębiorcy i źródłem odpowiedzialności cywilnoprawnej.

Ponadto walka konkurencyjna między wydawcami może również przybierać formę naruszeń prawa autorskiego, praw do znaków towarowych, praw do baz danych, dóbr osobistych w postaci nazwy przedsiębiorcy. Celem szkolenia jest naświetlenie problemów występujących na styku przede wszystkim ochrony prawa autorskiego oraz nieuczciwej konkurencji, a także zaproponowanie odpowiednich rozwiązań. Omawiane zagadnienia będą ilustrowane przykładami z praktyki. Odrębna część szkolenia zostanie poświęcona analizie zgłoszonych prze uczestników przypadków.

Szczegóły: https://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/nasladownictwo-produktow-na-rynku-wydawniczym-aspekty-prawne/

Formularz zgłoszeniowy

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Wykładowca prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Instytucie Literackim PAN. W latach 2006-2018 członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Fundacji MEDIARE Dialog-Mediacja-Prawo oraz Fundacji Polska Marka.

Read more
7 grudnia 2021
,,Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego" - szkolenie online

Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM

zapraszają do udziału w szkoleniu online:

,,Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego"

Termin: 16 grudnia 2021 r.

godz. 10.00-15.00

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie konstruowania profesjonalnych umów autorskich. Uczestnicy wraz z prowadzącym przećwiczą, jak przygotowywać bezpieczne umowy – klauzula po klauzuli. Uzyskana wiedza uwrażliwi słuchaczy na najczęstsze błędy popełniane przy tworzeniu umów, wskażemy, jak chronić interesy wydawcy, nie godząc jednocześnie w interesy twórcy.

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Jakie są konieczne postanowienia umów autorskich?
 • Jakie są wzajemne prawa i obowiązki stron umów autorskich?
 • Klauzule umowne – zasady formułowania.
 • Umowy przenoszące prawa autorskie a umowy licencyjne.
 • Umowy licencyjne – rodzaje i charakterystyka.
 • Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy prawa autorskiego
 • Jak zawierać umowę z grafikiem, fotografem, autorem, twórcą, wykonawcą?
 • Na co zwracać uwagę w umowach licencyjnych – zagranicznych?

Szkolenie jest adresowane do redaktorów, właścicieli i pracowników domów wydawniczych, agencji reklamowych, agencji fotograficznych, agencji public relations, agencji tłumaczeń, agencji literackich, kadry zarządzającej, product managerów, pracowników marketingu  i działów public relations, pracowników działów handlowych, twórców (pracowników naukowych, tłumaczy, pisarzy, grafików etc.) oraz innych osób zajmujących się i zainteresowanych problematyką prawa autorskiego w działalności gospodarczej i zawodowej.

Program szkolenia:

I. Umowy prawa autorskiego – zagadnienia obrotu krajowego
1. Podstawowe zagadnienia
A. rodzaje umów prawa autorskiego
B. licencja a przeniesienie – różnice:
a) forma
b) możliwość wypowiedzenia
c) okres – domniemanie 5 lat
d) terytorium – domniemanie
e) domniemanie zawarcia licencji
f) możliwość niewyłączności przy licencji
C. autorskie umowy o dzieło
2. Jak określać strony umów prawa autorskiego
a) pierwotne stosunki umowne (twórca – korzystający)
b) stosunki umowne w zakresie OZZ (korzystający – OZZ), m.in. problematyka audiobooków
c) stosunki umowne pomiędzy korzystającymi
d) stosunki umowne twórcy z OZZ – charakter prawny przeniesienia praw autorskich i pokrewnych na organizację zbiorowego zarządzania
3. Przedmiot umowy – sprawa kluczowa
a) utwór
b) przedmioty praw pokrewnych
c) wizerunek
d) tytuł utworu – tytuł roboczy, zmiany tytułu
4. Klauzule gwarancyjne – czy oświadczenia twórcy w umowie wzmacniają pozycję wydawcy/producenta etc.?
5. Klauzula przeniesienia autorskich praw majątkowych/udzielenia licencji
6. Pola eksploatacji
a) wpływ na skuteczność umowy
b) możliwość samodzielnego kształtowania
c) nowe pola eksploatacji – pojęcie, aspekty praktyczne, zabezpieczenie interesów korzystającego
7. Wykonywanie praw zależnych
8. Udzielanie dalszych licencji; cesja praw i obowiązków z umowy
9. Wynagrodzenie
a) sposób określenia: wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie procentowe, wy-nagrodzenie mieszane
b) odrębność wynagrodzenia
c) uprawnienia twórcy przy wynagrodzeniu procentowym
d) kwestia weryfikacji wynagrodzenia
e) wynagrodzenie twórcy z tytułu udzielenia sublicencji
10. Porozumienia dotyczące autorskich praw osobistych
11. Dostarczenie utworu

a) termin
b) konsekwencje niedostarczenia w terminie
c) zabezpieczenie
d) przeniesienie własności oryginału (corpus mechanicum)
12. Przyjęcie utworu – termin, usterki utworu, wezwanie do usunięcia usterek
13. Rozpowszechnianie utworu
14. Inne klauzule umowne
a) korekta autorska, zmiany w utworze, aktualizacja utworu
b) nota copyright; oznaczenie autorstwa
c) obniżenie ceny w każdym czasie
d) klauzula wyprzedażowa (sell-off)
e) wykorzystanie promocyjne utworu i jego fragmentów oraz wizerunku twórcy, egzemplarze bezhonoraryjne
f) zmiany danych osobowych twórcy
g) prawo opcji, prawo pierwszeństwa
h) zakaz konkurencji
i) klauzula poufności
15. Czas trwania umowy; ustawowe i umowne prawo odstąpienia i wypowiedzenia umów prawa autorskiego
16. Wymogi formalne dotyczące umów prawa autorskiego i wynikające z nich niebezpieczeństwa
a) umowa autorska a umowa o dzieło
– zastosowanie uzupełniające
– zastosowanie wprost
b) pola eksploatacji znane w chwili zawarcia umowy
c) przeniesienie praw do utworów mających powstać w przyszłości
d) wyraźne postanowienie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych
17. Umowy licencyjne zagraniczne – na co zwracać szczególną uwagę?
a) zakres zezwolenia – inny sposób postrzegania pól eksploatacji w umowach zagranicznych
b) okres wyprzedaży – sell-off
c) certyfikat rezydencji podatkowej
d) wykorzystanie promocyjne

II. Inne umowy w praktyce działalności wydawniczej
1. Umowy dotyczące wizerunku
a) nabycie praw do wizerunku a pola eksploatacji
b) zakres nabycia domniemania
2. Umowy prawa autorskiego a umowy dotyczące wykorzystania znaków towaro-wych
3. Umowy dotyczące praw pokrewnych

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Wykładowca prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Instytucie Literackim PAN. W latach 2006-2018 członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (cztery kadencje). Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Fundacji MEDIARE Dialog-Mediacja-Prawo oraz Fundacji Polska Marka.

Informacje organizacyjne:

Termin i miejsce szkolenia: 16 grudnia 2021 r., godz. 10.00-15.00.

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom.

Formularz zgłoszeniowy

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl                

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia

Read more
2 listopada 2021
Szkolenie online - Podstawy prawa autorskiego w działalności wydawniczej – aspekty praktyczne

Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza Patrimonium zapraszają do udziału w szkoleniu „Podstawy prawa autorskiego w działalności wydawniczej – aspekty praktyczne”.

 • Utwór – co nim jest, a co nie?
 • Jakie prawa przysługują autorowi a jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy?
 • Czym się różnią autorskie prawa osobiste od autorskich praw majątkowych?
 • Kiedy pracownik staje się twórcą?
 • Kiedy cytat jest za długi, a przedruk staje się plagiatem?
 • Kiedy zarzut naśladownictwa jest niesłuszny?
 • Kiedy po pomoc do Najwyższego?
 • Kruczki i błędy w umowach prawa autorskiego – jak chronić interesy przedsiębiorcy?

Szkolenie poprowadzi r.pr. Joanna Hetman - Krajewska

Termin szkolenia:1 grudnia, w godz. 10.00-15.00

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnienia prawa autorskiego, z uwzględnieniem prowadzonej działalności gospodarczej, kulturalnej lub zawodowej, a także ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego. Omówione zostaną kluczowe założenia i rozwiązania przyjęte w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z uwzględnieniem regulacji międzynarodowego prawa autorskiego oraz dyrektyw Unii Europejskiej z tego zakresu. Przedstawiony zostanie aktualny stan prawny polskiej ustawy – w tym rewolucyjne zmiany, jakie zaszły w prawie autorskim w 2015 i 2016 r. Uzyskana wiedza ma pozwolić słuchaczom m.in. na świadome i zgodne z prawem korzystanie z materiałów objętych ochroną prawa autorskiego w praktyce zawodowej oraz wykazywanie przez nich dbałości o ochronę własnych praw autorskich.

Szkolenie jest adresowane do redaktorów, właścicieli i pracowników domów wydawniczych, agencji reklamowych, agencji fotograficznych, agencji public relations, agencji tłumaczeń, agencji literackich, kadry zarządzającej, product managerów, pracowników marketingu i działów public relations, pracowników działów handlowych, tłumaczy oraz innych osób zajmujących się i zainteresowanych problematyką prawa autorskiego w działalności gospodarczej i zawodowej.

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

Pobierz formularz zgłoszenia

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg:  ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31

Read more
13 października 2021
Rabat autorski - 20% na książkę "Alimenty - jak dochodzić, jak się bronić? Poradnik praktyczny.

Specjalny rabat autorski - 20% na książkę "Alimenty - jak dochodzić, jak się bronić? Poradnik praktyczny".

Kod rabatowy: JHK20

Link do zakupu

Pośpiesz się! Promocja trwa tylko do 11 listopada!

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Alimenty Jak dochodzić, jak się bronić? Poradnik praktyczny Wolters Kluwer Joanna Hetman-Krajewska”

Read more
22 września 2021
Książka „Alimenty. Jak dochodzić, jak się bronić? Poradnik praktyczny”

Miło nam poinformować, że w lipcu 2021 r. ukazała się książka „Alimenty. Jak dochodzić, jak się bronić? Poradnik praktyczny”, autor: Joanna Hetman-Krajewska, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

Jedyny na rynku tak obszerny praktyczny poradnik dotyczący spraw o alimenty – zarówno z punktu widzenia osób dochodzących alimentów, jak i osób zobowiązanych do alimentacji. Napisany w przystępny sposób, a wyjaśnienia kwestii prawnych zilustrowano przykładami wziętymi z życia. Najważniejsze zagadnienia są ujęte w ramkach – dla większej czytelności przekazywanych treści. Wszystko po to, by po książkę mogła sięgnąć osoba niebędąca prawnikiem. Odrębna, obszerna część książki jest poświęcona zagadnieniom ochrony osób zobowiązanych do alimentacji, dzięki czemu książka stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla osób dochodzących roszczeń alimentacyjnych, ale również dla osób zobowiązanych do alimentacji, które chcą chronić się przed nadmierną roszczeniowością osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych.

Autorka precyzyjnie omawia rodzaje roszczeń alimentacyjnych (np. alimenty na małoletnie lub pełnoletnie dziecko, małżonka, rodzica, czy roszczenie o zasądzenie odpowiedniej kwoty na zaspokojenie potrzeb rodziny) i zagadnienia ochrony osób zobowiązanych do alimentacji.

Wyjaśnienia kwestii prawnych uzupełniają przykłady z życia wzięte. Książka wyjaśnia wszelkie aspekty spraw alimentacyjnych, które należy uwzględnić, by przejść przez takie postępowanie obronną ręką.

Całość uzupełniają wywiady ze specjalistami: sędzią rodzinnym, mediatorem, pracownikiem ośrodka pomocy społecznej, komornikiem oraz detektywem.

Zapraszamy do zakupu

Read more
13 kwietnia 2021
,,Korzystanie z materiałów ilustracyjnych w działalności gospodarczej i kulturalnej – aspekty prawa autorskiego" - szkolenie online

Czy można zamieścić na okładce “wizerunek” Pałacu Kultury i Nauki? Czy na wykorzystanie zdjęcia premiera trzeba pytać o zgodę? Czy na stronie internetowej mogę zamieścić zdjęcia moich najlepszych klientów oraz logotypy ich firm? Kiedy wydanie książki z okładką zbliżoną do publikacji innej firmy jest czynem nieuczciwej konkurencji? Czy każde zdjęcie jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego? Czy wykorzystanie bez zgody fragmentu mapy z Google jest naruszeniem praw autorskich? Na te i inne pytanie będzie można znaleźć odpowiedź podczas szkolenia poświęconego aktualnej problematyce prawa autorskiego dotyczącej korzystania z materiałów ilustracyjnych w działalności wydawniczej.

Biblioteka Analiz i Kancelaria Patrimonium zapraszają do udziału w szkoleniu: “Korzystanie z materiałów ilustracyjnych w działalności gospodarczej i kulturalnej – aspekty prawa autorskiego”, które poprowadzi Mecenas Joanna Hetman - Krajewska.

Program szkolenia

1. Chronione a niechronione – gdzie jest granica?
a) utwór – przedmiot ochrony prawnoautorskiej
b) inne obszary ochrony – ochrona dóbr osobistych, prawo własności przemysłowej, ochrona baz danych, zwalczanie nieuczciwej konkurencji

2. Kiedy można korzystać z ilustracji bez zgody uprawnionego:
a) ochrona wygasła
b) ochrona nigdy nie powstała (brak cech utworu, wyłączenia ustawowe)
c) dozwolony użytek.

3. Co może stanowić materiał ilustracyjny?
a) utwór plastyczny,
b) utwór fotograficzny,
c) utwór kartograficzny,
d) utwór architektoniczny, architektoniczno-urbanistyczny, urbanistyczny,
e) wykres,
f)  tabela,
g) wizerunek.

4. Utwór plastyczny – charakter, specyfika ochrony, aspekty praktyczne.

5. Utwór fotograficzny – charakter, klasyfikacja utworów fotograficznych, specyfika ochrony, problemy międzyczasowe (czy ochrona jest jednakowa bez względu na czas powstania utworu fotograficznego), aspekty praktyczne.

6. Utwór kartograficzny – charakter, specyfika ochrony, klasyfikacja utworów kartograficznych, aspekty praktyczne.

7. Utwór architektoniczny, architektoniczno-urbanistyczny, urbanistyczny – charakter, specyfika ochrony, aspekty praktyczne.

8. Wykresy i tabele – gdzie leży granica ochrony prawnoautorskiej?

9. Prawo do wizerunku – charakter, specyfika ochrony, aspekty praktyczne.

10. Korzystanie z materiałów ilustracyjnych w ramach dozwolonego użytku:
a) fotografie reporterskie,
b) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach,
c) utwory wystawione na stałe na publicznych drogach itp.,
d) wystawa publiczna,
e) encyklopedie i atlasy,
f) prawo cytatu.

11. Ochrona materiałów ilustracyjnych poza prawem autorskim (ochrona baz danych, ochrona dóbr osobistych, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, nieuczciwa konkurencja).

12. Rozwiązywanie praktycznych problemów zgłoszonych przez uczestników szkolenia.


Koszt udziału jednej osoby:
550 zł od osoby + 23 proc. VAT. (koszt obejmuje: udział w szkoleniu,
materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa).
Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom w godz. 10.00-15.00

Formularz zgłoszeniowy>>Formularz_korzystanie_21_4_21

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg:  ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31

Organizator:
Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa
tel. 22 828 36 31

Read more
29 marca 2021
„Korzystanie z materiałów ilustracyjnych w działalności gospodarczej i kulturalnej – aspekty prawa autorskiego” - szkolenie online

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

„Korzystanie z materiałów ilustracyjnych w działalności gospodarczej i kulturalnej – aspekty prawa autorskiego”

Termin: 21 kwietnia 2021 r.

godz. 10.00-15.00, online

Czy można zamieścić na okładce „wizerunek” Pałacu Kultury i Nauki?

Czy na wykorzystanie zdjęcia premiera trzeba pytać o zgodę?

Czy na stronie internetowej mogę zamieścić zdjęcia moich najlepszych klientów oraz logotypy ich firm?

Kiedy wydanie książki z okładką zbliżoną do publikacji innej firmy jest czynem nieuczciwej konkurencji?

Czy każde zdjęcie jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego?

Czy wykorzystanie bez zgody fragmentu mapy z Google jest naruszeniem praw autorskich?

Na te i inne pytanie będzie można znaleźć odpowiedź podczas szkolenia poświęconego aktualnej problematyce prawa autorskiego dotyczącej korzystania z materiałów ilustracyjnych w działalności wydawniczej. Szkolenie poprowadzi mec. Joanna Hetman-Krajewska, adwokat i radca prawny z Kancelarii Patrimonium z Warszawy.

Program szkolenia

1. Chronione a niechronione – gdzie jest granica?

a) utwór – przedmiot ochrony prawnoautorskiej

b) inne obszary ochrony – ochrona dóbr osobistych, prawo własności przemysłowej, ochrona baz danych, zwalczanie nieuczciwej konkurencji

2. Kiedy można korzystać z ilustracji bez zgody uprawnionego:

a) ochrona wygasła

b) ochrona nigdy nie powstała (brak cech utworu, wyłączenia ustawowe)

c) dozwolony użytek.

3. Co może stanowić materiał ilustracyjny?

a) utwór plastyczny,

b) utwór fotograficzny,

c) utwór kartograficzny,

d) utwór architektoniczny, architektoniczno-urbanistyczny, urbanistyczny,

e) wykres,

f)  tabela,

g) wizerunek.

4. Utwór plastyczny – charakter, specyfika ochrony, aspekty praktyczne.

5. Utwór fotograficzny – charakter, klasyfikacja utworów fotograficznych, specyfika ochrony, problemy międzyczasowe (czy ochrona jest jednakowa bez względu na czas powstania utworu fotograficznego), aspekty praktyczne.

6. Utwór kartograficzny – charakter, specyfika ochrony, klasyfikacja utworów kartograficznych, aspekty praktyczne.

7. Utwór architektoniczny, architektoniczno-urbanistyczny, urbanistyczny – charakter, specyfika ochrony, aspekty praktyczne.

8. Wykresy i tabele – gdzie leży granica ochrony prawnoautorskiej?

9. Prawo do wizerunku – charakter, specyfika ochrony, aspekty praktyczne.

10. Korzystanie z materiałów ilustracyjnych w ramach dozwolonego użytku:

a) fotografie reporterskie,

b) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach,

c) utwory wystawione na stałe na publicznych drogach itp.,

d) wystawa publiczna,

e) encyklopedie i atlasy,

f) prawo cytatu.

11. Ochrona materiałów ilustracyjnych poza prawem autorskim (ochrona baz danych, ochrona dóbr osobistych, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, nieuczciwa konkurencja).

12. Rozwiązywanie praktycznych problemów zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

Zarejestruj się

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Tenderenda-Ożóg

ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. (22) 828 36 31

Ewa Zając                                                                                        

ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl                               

tel. (22) 828 36 31

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 kwietnia 2021 r.

Termin szkolenia: 21 kwietnia 2021 r., w godz. 10.00-15.00

Miejsce: szkolenie odbędzie się na platformę Zoom

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT. (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób
z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając:  ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, tel./ faks 22 827 93 50

Read more
23 marca 2021
Czy można bezpiecznie wydać biografię?

Z wydawniczej wokandy

Wydawcy coraz częściej trafiają no, może nie za kratki, ale na salę rozpraw jako pozwani za to, że chcieli przyczyniać się do rozwoju polskiej literatury faktu, szczególnie zaś biografistyki. Okazuje się, że takie wydawnicze ambicje mogą być ryzykowne, a niekiedy bardzo kosztowne.

Ledwie zaczął się rok, a zapadły już trzy ważne wyroki, których istotą są filozoficzne rozważania na temat granicy pomiędzy ochroną dóbr osobistych indywidualnej osoby a wolnością twórczą.

„Sekretne życie motyli”

W wyroku z 29 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał Joannie Onoszko oraz wydawnictwu Znak rozpowszechniania książki „Sekretne życie motyli”. To szczególnie surowy wyrok, dotyczy bowiem całej publikacji, a nie – jak to bywało do tej pory – jej cenzury, pominięcia spornych fragmentów. Po prawie 10 latach procesu sąd uznał, że książka przedstawia nieprawdę na temat znanej pary wspinaczy, która wytyczyła nową drogę na Grenlandii. Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”: „Książka Joanny Onoszko, której dotyczył proces, podzieliła polskie środowisko wspinaczkowe, uśmierciła przyznawaną w nim kiedyś nagrodę „Jedynkę” i doprowadziła do pierwszej w historii polskiego alpinizmu wyprawy weryfikacyjnej. Przede wszystkim jednak złamała życie dwójce realnych ludzi będących pierwowzorami fikcyjnych bohaterów. Chodzi o znanych wspinaczy i eksploratorów – Elizę Kubarską i jej męża Dawida Kaszlikowskiego”. Pozwani mają ponadto opublikować przeprosiny za to, że „pod pozorem fikcyjności bohaterów naruszyli ich dobra osobiste poprzez rozpowszechnianie fałszywych informacji o ich wyprawie, kwalifikacjach moralnych i zawodowych”. Sąd zasądził też na rzecz każdego z powodów po 80 tys. zł zadośćuczynienia (w pozwie domagali się po 200 tys. zł). Oddalono natomiast powództwo wobec sieci Empik, która dystrybuowała książkę, uznając, że dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych powodów. Wyrok nie jest prawomocny, przysługuje od niego apelacja.

„Dalej jest noc”

Również warszawski Sąd Okręgowy 9 lutego 2021 r. ogłosił wyrok w sprawie książki „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski” prof. Barbary Engelking i prof. Jana Grabowskiego, wydanej przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Badacze mają przeprosić za nieścisłe informacje, które w niej zawarli, oddalono natomiast roszczenie o zadośćuczynienie. Proces, toczący się od października 2019 r., dotyczył jednego akapitu w tej dwutomowej publikacji. Autorkę spornego fragmentu, prof. Engelking, oraz redaktora opracowania, prof. Grabowskiego, pozwała Filomena Leszczyńska, bratanica opisanego w książce sołtysa wsi Malinowo – Edwarda Malinowskiego. W książce podano, że Malinowski pomógł w czasie wojny Żydówce, Esterze Drogickiej, a następnie – wg relacji ocalonej – ją okradł. Toczący się proces wywoływał wiele kontrowersji odnośnie wolności badań naukowych – z pozwanymi autorami solidaryzowały się organizacje zrzeszające historyków, twierdząc, że metoda sądowego ustalania prawdy historycznej może wprowadzić zamrożenie wszelkich badań naukowych. W oświadczeniu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita napisano: „W demokratycznym państwie sąd nie może być miejscem rozstrzygania sporów dotyczących wyników badań i ich interpretacji. Publikacje naukowe, będące efektem wieloletniej pracy i kwerend archiwalnych, mogą być punktem wyjścia do dyskusji i polemiki, a nie przedmiotem sporu sądowego”. W toku procesu badacze przyznali się do drobnej nieścisłości, twierdząc jednak, że nie miało to wpływu na naruszenie dóbr osobistych Edwarda Malinowskiego czy jego bratanicy. Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje od niego apelacja.

„Amok”

Ta głośna sprawa dotyczy bezpośrednio filmu, pośrednio zaś książki. Dwadzieścia lat temu został zamordowany mężczyzna. Sprawca trwał w przekonaniu, że ofiara ma romans z jego  żoną. Został ujęty dopiero wtedy, gdy ukazała się jego książka, szczegółowo opisująca zbrodnię. W więzieniu napisał wspomnienia, które stały się kanwą filmu wyreżyserowanego przez Kasię Adamik. Dostał za to sowite wynagrodzenie. W filmie co prawda nie pada prawdziwe nazwisko ofiary, jednak dystrybutor filmu – Kino Świat Sp. z o.o. – w działaniach promocyjnych wyraźnie odwoływał się o realnych wydarzeń, podawał nazwisko mordercy, co w prosty sposób pozwalało na identyfikację ofiary. Najbliżsi zmarłego wystąpili z powództwem o ochronę dóbr osobistych, m.in. prawa do niezakłóconej żałoby oraz prawa do prywatności. Na początkowym etapie procesu zostało wydane postanowienie zabezpieczające, zakazujące działań promocyjnych pozwalających na identyfikację ofiary. Ostatecznie jednak Sąd Okręgowy w Warszawie nie dopatrzył się naruszenia dóbr osobistych powodów, stwierdzając, że żadna biografia nie mogłaby ujrzeć światła dziennego bez wkraczania w prywatność portretowanych osób, i wyrokiem z 18 lutego 2021 r. powództwo oddalił. Wyrok nie jest prawomocny, przysługuje od niego apelacja.

Konkluzje?

Warto przyglądać się, co w sądach piszczy – jakie są orzecznicze trendy. Byle tylko ta wiedza nie zniechęcała autorów i wydawców do zgłębiania ludzkich, często wszak kontrowersyjnych życiorysów i nadawania im formy książki. Jak widać z powyższych przykładów, wyroki sądów ludzkich – podobnie jak boskich – są niezbadane.

Joanna Hetman-Krajewska

adwokat, radca prawny

Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM

https://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/z-wydawniczej-wokandy/

Read more
16 marca 2021
,,Czego uczą nas wyroki sądowe – zagadnienia prawa autorskiego w orzecznictwie sądowym" - szkolenie online

Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza Patrimonium zapraszają do udziału w szkoleniu online:

,,Czego uczą nas wyroki sądowe – zagadnienia prawa autorskiego w orzecznictwie sądowym"

Termin: 24 marca, godz. 10.00-15.00

Szkolenie poprowadzi r.pr. Joanna Hetman - Krajewska

- Czy wiesz, że w orzecznictwie sądowym z zakresu prawa autorskiego sądy najczęściej zastanawiają się nad tym, czy coś jest utworem, czy nim nie jest?

- Czy wiesz, że jak dotąd sądy uznawały, że utworem jest ikebana, wzory na kilimy, instrukcja obsługi portu, kolekcja afiszy teatralnych, zbiór znaczków pocztowych, czy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ)?

- Czy wiesz, że odmawiano ochrony prawa autorskiego krótkim cytatom, takim jak „Ciemność widzę, widzę ciemność”?

- Czy wiesz, jak sądy interpretują nieprecyzyjne zapisy umów prawa autorskiego?

- Czy można napisać i wydać biografię, by nie narazić się na roszczenia z tytułu ochrony dóbr osobistych?

- Gdzie kończy się granica swobody twórczej, a zaczyna ochrona prywatności i innych dóbr osobistych?

Informacje organizacyjne:

Termin i miejsce szkolenia: 24 marca 2021 r., godz. 10.00-15.00, online. Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom.

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia

Read more
16 lutego 2021
Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego - szkolenie online

Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM

zapraszają do udziału w szkoleniu online:
Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego

Termin: 24 lutego 2021 r.

godz. 10.00-15.00

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie konstruowania profesjonalnych umów autorskich. Uczestnicy wraz z prowadzącym przećwiczą jak przygotowywać bezpieczne umowy – klauzula po klauzuli. Uzyskana wiedza uwrażliwi słuchaczy na najczęstsze błędy popełniane przy tworzeniu umów, wskażemy jak chronić interesy wydawcy, nie godząc jednocześnie w interesy twórcy.

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • - Jakie są konieczne postanowienia umów autorskich?
 • - Jakie są wzajemne prawa i obowiązki stron umów autorskich?
 • - Klauzule umowne – zasady formułowania.
 • - Umowy przenoszące prawa autorskie a umowy licencyjne.
 • - Umowy licencyjne – rodzaje i charakterystyka.
 • - Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy prawa autorskiego
 • - Jak zawierać umowę z grafikiem, fotografem, autorem, twórcą, wykonawcą?
 • - Na co zwracać uwagę w umowach licencyjnych – zagranicznych?

Szkolenie poprowadzi r.pr. Joanna Hetman-Krajewska

Termin: 24 lutego 2021 r.

godz. 10.00-15.00

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom.

Zarejestruj się

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl                

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia

Read more
28 stycznia 2021
,,Podstawy prawa autorskiego w działalności wydawniczej – aspekty praktyczne" - szkolenie online

Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM

zapraszają do udziału w szkoleniu online:

Podstawy prawa autorskiego w działalności wydawniczej– aspekty praktyczne

Termin: 3 lutego 2021 r. godz. 10.00-15.00

W czasie szkolenia dowiesz się:

 • Utwór – co nim jest, a co nie?
 • Jakie prawa przysługują autorowi a jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy?
 • Czym się różnią autorskie prawa osobiste od autorskich praw majątkowych?
 • Kiedy pracownik staje się twórcą?
 • Kiedy cytat jest za długi, a przedruk staje się plagiatem?
 • Kiedy zarzut naśladownictwa jest niesłuszny?
 • Kiedy po pomoc do Najwyższego?
 • Kruczki i błędy w umowach prawa autorskiego – jak chronić interesy przedsiębiorcy?

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnienia prawa autorskiego,
z uwzględnieniem prowadzonej działalności gospodarczej, kulturalnej lub zawodowej, a także ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego
. Omówione zostaną kluczowe założenia i rozwiązania przyjęte w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z uwzględnieniem regulacji międzynarodowego prawa autorskiego oraz dyrektyw Unii Europejskiej z tego zakresu. Przedstawiony zostanie aktualny stan prawny polskiej ustawy – w tym rewolucyjne zmiany, jakie zaszły w prawie autorskim w ostatnich latach. Uzyskana wiedza ma pozwolić słuchaczom m.in. na świadome i zgodne z prawem korzystanie z materiałów objętych ochroną prawa autorskiego w praktyce zawodowej oraz wykazywanie przez nich dbałości o ochronę własnych praw autorskich.

Szkolenie poprowadzi r.pr. Joanna Hetman-Krajewska

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom.

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

Zarejestruj się

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl                

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia

Read more
7 stycznia 2021
Zanim powiesz "Rozwód!" zapytaj prawnika - webinar

Decyzja o rozwodzie bądź separacji w przełomowy sposób wpływa na kształt życia co najmniej dwojga ludzi, często kilkorga.

Jest to więc jedna z najbardziej kluczowych decyzji życiowych i nie należy podejmować jej pochopnie. Raz podjęta, powinna być poparta rzetelną wiedzą na temat konsekwencji różnych scenariuszy sprawy rozwodowej czy separacyjnej.

Są sprawy trudne, w których powinniśmy skorzystać z pomocy adwokata czy radcy prawnego. Jednak większość konfliktów ma charakter rutynowy i małżonkowie będą w stanie poradzić sobie samodzielnie.

Weź udział w webinarze i zadaj pytania prawnikowi.

Zapraszamy 13 stycznia o godz. 20:00

Webinar jest oparty na moich praktycznych doświadczeniach w prowadzeniu spraw małżeńskich – stąd liczne przykłady z życia wzięte i odpowiedzi na pytania zadawane wielokrotnie przez klientów i inne osoby. To pytania, w których często przewijały się mityczne wyobrażenia o niektórych zagadnieniach dotyczących rozwodu czy separacji. Postanowiłam te mity zburzyć, udzielając prawidłowych odpowiedzi na piętrzące się nieporozumienia.

Zapraszam na webinar "Rozwód czy separacja? Pytania i odpowiedzi." Czekam na Was i na Wasze pytania!

Joanna Hetman - Krajewska

Kliknij i zarejestruj się tutaj

Read more
7 stycznia 2021
,,Rozwód czy separacja? Poradnik praktyczny" - rozmowa z autorką

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą częścią rozmowy r.pr. Joanny Hetman- Krajewskiej, autorki książki "Rozwód czy separacja? poradnik praktyczny" prowadzonej z Moniką Kurdej - Poradnia "Zasmakuj w życiu". Panie skupiły się przede wszystkim na temacie związków i rozstań, w tym na rozwodach.

Aby obejrzeć nagranie kliknij.

Read more
30 listopada 2020
,,Rozwód w czasach zarazy" - wywiad z r.pr. Joanną Hetman - Krajewską

Serdecznie zapraszamy do lektury wywiadu z r.pr. Joanną Hetman - Krajewską - ,,Rozwód w czasach zarazy" przeprowadzonego przez Annę Brzeską z tygodnika ,,Przegląd". W rozmowie zostały poruszone m.in. takie wątki, jak wpływ pandemii COVID-19 na ilość i sposób przeprowadzania postępowań rozwodowych, na co zwrócić uwagę, rozważając rozwód, a także dlaczego warto decydować się na mediacje.

Cały wywiad znajdą Państwo tu.

Read more
24 listopada 2020
Zapraszamy do udziału w szkoleniu: „Ochrona wizerunku oraz innych dóbr osobistych w kontekście działalności wydawniczej – szkolenie online”

Dnia 1 grudnia 2020 r. w godz. 10.00 - 15.00 zapraszamy do udziału w szkoleniu prowadzonego przez r.pr. Joannę Hetman - Krajewską, podczas którego dowiesz się:

 • - co to są dobra osobiste i jakie są ich rodzaje
 • - na czym polega naruszenie dobra osobistego
 • - jakie roszczenia można podnosić w razie naruszenia dobra osobistego
 • - jak korzystać z materiałów zawierających wizerunek
 • - co sprawdzać i jak, gdy kupujemy zdjęcie lub inne materiały zwierające wizerunek?
 • - na co uważać w umowach z fotografem, z bazą/bankiem zdjęć, agencją reklamową?
 • - kiedy nie jest potrzebna zgoda na wykorzystanie wizerunku?
 • - jakie umowy, w jakiej formie i z kim podpisywać, aby zgodnie z prawem korzystać z wizerunku?
 • - co nam grozi za naruszenie cudzego wizerunku i co zrobić, żeby zminimalizować negatywne konsekwencje?

Termin szkolenia: 1 grudnia 2020 r., w godz. 10.00-15.00

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 606 118 617

Organizator:

Biblioteka Analiz Sp. z o.o.

ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa

tel. 22 828 36 31

www.rynek-ksiazki.pl

Read more
27 października 2020
Laury za książkę „Rozwód czy separacja? Poradnik praktyczny” Super Wiktoria dla mec. Joanny Hetman-Krajewskiej

Na uroczystej gali w dniu 17.10.2020 r. mec. Joanna Hetman-Krajewska otrzymała nagrodę Super Wiktoria za książkę „Rozwód czy separacja? Poradnik praktyczny”. To już drugi raz, gdy Fundacja WIP, przyznająca nagrody, dostrzegła działalność Kancelarii Patrimonium – w 2015 r. dostaliśmy nagrodę Wiktoria – Znak Jakości Przedsiębiorców w kategorii usługi dla firm i ludności.

Nagrody Wiktoria i Super Wiktoria przyznawane są od 23 lat. Ich celem jest honorowanie osób i podmiotów gospodarczych wdrażających i rozwijających etyczną koncepcję biznesu. Oceny podmiotów walczących o godło promocyjne WIKTORIA dokonuje Kapituła Konkursu składająca się z osób o powszechnie uznanym autorytecie.

Poniżej link do filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=J6avA9r1UDQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2N7p-C4t0QhT5zxWYSDSgmFdDjiIz5STAxI8u0qk8PcvZzhRvGoJIIj_o

Read more
22 października 2020
,,Ochrona wizerunku i innych dóbr osobistych w publikacjach książkowych" - Spotkanie online z mec. Joanną Hetman-Krajewską

Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza Patrimonium zapraszają na wykład mec. Joanny Hetman-Krajewskiej “Ochrona wizerunku i innych dóbr osobistych w publikacjach książkowych – aspekty prawne”, który odbędzie się 23 października, godz. 16-17.

Aby móc wziąć w nim udział zarejestruj się

Renesans, jaki przeżywa literatura faktu, w tym literatura biograficzna i memuarystyczna, sprawia, że coraz częściej pojawia się konflikt pomiędzy dobrami osobistymi opisywanych osób (np. prawem do prywatności, prawe do dobrego imienia) a prawem społeczeństwa do uzyskiwania informacji na temat znanych osób, zjawisk czy trendów społecznych. Niejednokrotnie konflikt ten znajduje finał w sądzie – ostatnie lata przywiodły na wokandę spory dotyczące Weroniki Rossati i Andrzeja Żuławskiego, Władysława Szpilmana i Wiery Gran, Ryszarda Kapuścińskiego i Artura Domosławskiego. Warto przyjrzeć się temu zjawisku z punktu widzenia ochrony interesów wydawcy – nośne biografie, szczególnie te mniej układne, bywają bowiem obarczone ryzykiem.

Read more
1 października 2020
,,Kobieta, która inspiruje"

Dnia 30 września 2020 r. miała miejsce uroczysta gala - ,,Kobiety, które inspirują" organizowana przez wydawnictwo I.D.MEDIA. Podczas wydarzenia odbyło się wręczenie 35 szczególnych statuetek dla kobiet sukcesu i gwiazd, a także pamiątkowe dyplomy dla autorek listów, które znalazły się w najnowszej książce pod redakcją Ilony Adamskiej - Listy płynące z serca. Kobiety dla kobiet”

Jedną z nagrodzonych osób została Mecenas Joanna Hetman-Krajewska w związku z wydaną w ostatnim czasie książką - ,,Rozwód czy separacja? Poradnik praktyczny".

Poniżej link z filmem, w którym mogą Państwo usłyszeć kilka słów od autorki, podczas odbierania nagrody

http://patrimonium.com.pl/wp-content/uploads/2020/10/received_336492267428812-1.mp4

mec. Joanna Hetman - Krajewska
Nagrodzone Panie

Read more
Page 2 of 5 1 2 3 5
Reviews
Alimenty i ojcostwo. Komentarz

Zdzisław Krzemiński

Ochrona danych osobowych – aktualne problemy i wyzwania

Publikacja, wydana w cyklu „Monografie”, zawiera trzynaście artykułów traktujących o – zgodnie z tytułem –aktualnych problemach prawa ochrony danych osobowych.

Ochrona danych osobowych. Komentarz

To już czwarta edycja podstawowego narzędzia pracy każdego prawnika zajmującego się niełatwą dziedziną, jaką jest ochrona danych osobowych – komentarza do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Regulacja ta budzi szereg wątpliwości i problemów przy jej stosowaniu, a dorobek polskiej doktryny i judykatury jest jak dotąd nader skromny.

Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym

Przedsiębiorstwo to coraz bardziej istotny bohater obrotu gospodarczego.

W imieniu pomyłki!

Ta przerażająca, przygnębiająca opowieść o pomyłkach sądowych powinna stać się lekturą obowiązkową dla wszystkich sędziów.

Wnoszenie apelacji cywilnej

Piąta edycja zwięzłego poradnika-podręcznika dla prawników autorstwa znanego warszawskiego adwokata, doktora nauk prawnych Zdzisława Krzemińskiego.

Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2006

Opracowanie, przygotowane przez Marka Antoniego Nowickiego, adwokata, specjalisty w zakresie ochrony praw człowieka, zawiera blisko siedemdziesiąt orzeczeń wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w 2006 roku. Przytoczone orzeczenia zostały pogrupowane według wybranych praw podstawowych uregulowanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.