Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map

Artykuły

11 czerwca 2010
Świadectwo pracy zmarłego pracownika

Jak należy prawidłowo wypełnić świadectwo pracy zmarłemu pracownikowi? Pracownica od marca 2009 roku przebywała na urlopie zdrowotnym do końca lutego 2010 roku, zmarła 12 lutego 2010 roku, przed urlopem zdrowotnym przebywała na zwolnieniu lekarskim. Jakie okresy nieskładkowe wpisuje się w świadectwo pracy w pkt 10 (czy w przypadku śmierci pracownika wpisuje się z całego okresu zatrudnienia).

Read more
11 czerwca 2010
Zatrudnienie nowego pracownika a PIP

Od inspektora Państwowej Inspekcji Pracy uzyskałem informację, że każdorazowe zatrudnienie nowego pracownika powinno być zgłoszone odpowiedniemu inspektoratowi PIP, a niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone mandatem. Czy to prawda? Jeśli tak, proszę o wskazanie podstawy prawnej tego obowiązku. Nadmieniam, że firma jest zgłoszona w PIP.

Read more
11 czerwca 2010
Zasady ubiegania się o rentę zawodową

Renta zawodowa, czyli renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową może być dochodzona w ramach ubezpieczenia wypadkowego na mocy ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.). O rentę mogą się ubiegać osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym, a zatem zgodnie z art. 12 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 z późń. zm.) osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Są to podmioty wymienione w art. 6 ustawy systemowej, wśród których znajdują się m.in. pracownicy, osoby wykonujące pracę na podstawie umów agencyjnej i zlecenia, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Read more
11 czerwca 2010
Zmiany w prawie podatkowym w 2010 roku

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż mimo ciągłych i bardzo licznych zmian w polskim prawie podatkowym, w 2010 r. zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawa PIT”) nie są ani rewolucyjne ani bardzo istotne a ich ilość jest niewielka w porównaniu choćby ze zmianami w podatku od towarów i usług. Stąd nie uległy zmianie wysokość kosztów uzyskania przychodów, kwota zmniejszająca podatek jak również wysokość stawek ubezpieczenia zdrowotnego.

Read more
11 czerwca 2010
Kampania wyborcza w miejscu pracy

Czy przygotowując się do przyszłorocznych wyborów, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) ma prawo wykorzystywać ośrodek zdrowia do prowadzenia kampanii wyborczej i np. rozwieszać różne informacje na tablicy ogłoszeń? Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

Read more
11 czerwca 2010
Zaliczenie na poczet okresu składkowego

Czy ZUS może nie zaliczyć okresu składkowego, za który nie zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne, skoro domaga się ich spłaty?

Read more
11 czerwca 2010
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Czy mogę zrezygnować z uczestnictwa w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, tak aby odpis mojej składki trafiał do mnie bezpośrednio, a nie za pośrednictwem ZFŚS?

Read more
11 czerwca 2010
Fundusz rehabilitacyjny

Spółka z o.o. od 10 lat zatrudnia pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. We wrześniu br. pracownik otrzymał orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (symbol przyczyny niepełnosprawności 05R). Spółka zatrudnia 103 osoby. Czy to orzeczenie upoważnia do zastosowania ulgi przy wpłacie na PFRON?

Read more
28 maja 2010
Ubezpieczenia zbiorowe pracowników- organizacja, koszty

Kodeks cywilny w artykule 808 przewiduje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej. Zgodnie z tym artykułem osoba trzecia nie musi być wskazana w umowie, a ubezpieczający może już w czasie trwania umowy wskazywać osoby, na rzecz których umowa taka została zawarta.

Read more
28 maja 2010
Zadaniowy system czasu pracy – opis systemu, zasady rozliczania, prawo do nadgodzin

Stosunek pracy został uregulowany w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn.), z którego wynika, że praca wykonywana jest za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Ustawodawca przewidział różne systemy czasu pracy, a tym samym różne uregulowania czasu pracy pracowników.

Read more
21 maja 2010
Ochrona praw autorskich w prawie krajowym i międzynarodowym

W dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego coraz głośniej mówi się o prawie autorskim, konieczności ochrony intelektualnych wytworów człowieka, jakże łatwo dostępnych przy pomocy nowoczesnych technologii, wreszcie związanego z tym piractwa, a także potrzebie systemowego rozwiązania dostępu do chronionych treści. Mogłoby się wydawać, że prawo autorskie to dziedzina prawa będąca dziecięciem nowoczesności. Nic bardziej błędnego – potrzebę ochrony praw przysługujących twórcom dostrzegano już w poprzednich epokach, a rozwój dziewiętnastowiecznego kapitalizmu przyniósł istotne osiągnięcie w tej dziedzinie na forum międzynarodowym – Konwencję berneńską o ochronie dzieł literackich i artystycznych, przyjętą podczas konferencji dyplomatycznej w Bernie w 1886 r. Od tamtej pory wielokrotnie zmieniana, ta wielostronna umowa międzynarodowa wciąż odgrywa istotną rolę w dziedzinie prawa autorskiego. Polska przystąpiła do ostatniego tekstu konwencji (tzw. tekstu paryskiego) z 1971 r. w roku 1995.

Read more
20 maja 2010
Czy mogę zrezygnować z uczestnictwa w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, tak aby odpis mojej składki trafiał do mnie bezpośrednio, a nie za pośrednictwem ZFŚS?

Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz gospodarowania jego środkami reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r., nr 70, poz. 335 z późn. zm.). Ustawa wskazuje, że obowiązek tworzenia Funduszu spoczywa na pracodawcach zatrudniających wg stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Bez względu na liczbę zatrudnionych Fundusz obowiązany jest tworzyć pracodawca prowadzący działalność w formach organizacyjno prawnych jednostek sektora finansów publicznych.

Read more
20 maja 2010
Czy pracownicy, której przysługuje prawo do urlopu wychowawczego, należy zmniejszyć wymiar czasu pracy?

Jedna z naszych pracownic wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim. Wcześniej pracowała na pełny etat, obecnie złożyła wniosek o zmniejszenie wymiaru czasu pracy do połowy etatu. Czy jesteśmy zobowiązani uwzględnić jej wniosek, a jeśli tak, to czy możemy na pozostałą po niej połowę etatu zatrudnić pracownika na zastępstwo?

Read more
20 maja 2010
Czy dla osób zatrudnionych na umowę zlecenia, które osiągnęły wiek 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn, należy naliczać składki na FP i FGŚP?

Odpowiadając na zadane pytanie należy wskazać, że od dnia 1 lipca 2009 r. składki na Fundusz Pracy (FP) opłaca się za osoby wymienione w art. 104 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach… (tj. m.in. za zleceniobiorców, pracowników, przedsiębiorców), które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat - dla mężczyzn. A contrario: składki na Fundusz Pracy, o których mowa w art. 104 ust. 1, nie opłaca się za osoby wymienione w art. 104 ust. 1 pkt 1-3, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

Read more
20 maja 2010
Praca weekendowa

Prowadzę firmę cateringową, w której dwie osoby wykonują pracę w roboczych dniach tygodnia, a jedna zatrudniona jest w systemie weekendowym. W związku ze zbliżającą się imprezą, którą na zlecenie przygotowujemy, chciałbym zlecić pracownikowi weekendowemu dodatkową pracę w czwartki na okres jednego miesiąca. Czy pracownik może nie zgodzić się na taką propozycję? A jeśli się zgodzi, czy będzie to dla niego praca w godzinach nadliczbowych?

Read more
20 maja 2010
Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciw prawom pracownika

Odpowiedzialności za wykroczenia, zgodnie z ustawą Kodeks wykroczeń, podlega ten, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany. W przypadku popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika zgodnie z art. 281 Kodeksu pracy (dalej: KP) odpowiedzialność ponosi pracodawca lub osoba, która działa w jego imieniu.

Read more
20 maja 2010
Godziny nadliczbowe

Zgodnie z art. 151 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwaną dalej „kp”, pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:
1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
2) szczególnych potrzeb pracodawcy.

Read more
20 maja 2010
Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności pracownika do pracy

Zagadnienie związane z ustaleniem prawa do świadczeń przysługujących pracownikowi w okresie czasowej niezdolności do pracy uregulowane zostało w art. 92 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (k.p.) w Ustawie z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (u.ś.p) oraz w Ustawie z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Read more
20 maja 2010
Czy dla przyznania pracownikowi pakietu relokacyjnego potrzebna jest odrębna umowa?

Aby pozyskać w dzisiejszych czasach dobrego pracownika, pracodawcy nie ograniczają swoich poszukiwań tylko i wyłącznie do miasta (województwa) i kraju, w którym ma być świadczona praca. W dobie postępującej globalizacji i zatarciu granic pomiędzy państwami, również pracownicy coraz częściej decydują się na podjęcie pracy w miejscu znacznie oddalonym od miejsca zamieszkania.

Read more
20 maja 2010
Działalność wydawnicza a plagiat

Planuję prowadzić działalność wydawniczą. W jaki sposób i w jakiej formie konstruować umowy z autorami, aby nie ponosić odpowiedzialności w sytuacji, kiedy przekazane mi do publikacji utwory okażą się plagiatem?

Read more
Page 3 of 6 1 2 3 4 6
Reviews
Alimenty i ojcostwo. Komentarz

Zdzisław Krzemiński

Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym

Przedsiębiorstwo to coraz bardziej istotny bohater obrotu gospodarczego.

W imieniu pomyłki!

Ta przerażająca, przygnębiająca opowieść o pomyłkach sądowych powinna stać się lekturą obowiązkową dla wszystkich sędziów.

Wnoszenie apelacji cywilnej

Piąta edycja zwięzłego poradnika-podręcznika dla prawników autorstwa znanego warszawskiego adwokata, doktora nauk prawnych Zdzisława Krzemińskiego.

Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2006

Opracowanie, przygotowane przez Marka Antoniego Nowickiego, adwokata, specjalisty w zakresie ochrony praw człowieka, zawiera blisko siedemdziesiąt orzeczeń wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w 2006 roku. Przytoczone orzeczenia zostały pogrupowane według wybranych praw podstawowych uregulowanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa

Jedna z pierwszych pozycji w nowym cyklu wydawniczym oficyny C.H. Beck, obejmującej leksykony terminologii z różnych dziedzin prawa.

Ochrona danych osobowych – aktualne problemy i wyzwania

Publikacja, wydana w cyklu „Monografie”, zawiera trzynaście artykułów traktujących o – zgodnie z tytułem –aktualnych problemach prawa ochrony danych osobowych.