Obsługa prawna

Kancelaria Patrimonium oferuje kompleksową pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych oraz osób fizycznych.

Świadczona obsługa prawna obejmuje doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych. Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną, a także udziela jednorazowych konsultacji. Proponujemy Państwu atrakcyjne formy wynagradzania naszych usług w oparciu o stawkę godzinową lub miesięczny ryczałt w zależności od Państwa potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Prowadzimy obsługę także w języku angielskim i niemieckim.

Prawo własności intelektualnej

Prawnicy Kancelarii zajmują się doradztwem przy zawieraniu umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw własności intelektualnej, umów o dystrybucję, umów wydawniczych etc. Prowadzimy negocjacje, jak również występujemy w sprawach sądowych dotyczących roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich czy praw do znaków towarowych przed sądami powszechnymi (okręgowymi oraz apelacyjnymi).

Prawo własności intelektualnej
Prawo pracy

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze w pełnym zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Usługi te obejmują m.in. przygotowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, regulaminów organizacyjnych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, dokumentów dotyczących rozwiązywania stosunków pracy. Reprezentujemy także naszych klientów w sprawach o mobbing oraz dyskryminację.

Prawo pracy
Prawo gospodarcze

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę klientów w zakresie prawa handlowego, począwszy od rejestracji spółek, fundacji, stowarzyszeń, dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym po przekształcenie czy likwidację. Przygotowujemy projekty umów spółek, statutów fundacji oraz stowarzyszeń, uchwał zgromadzeń wspólników oraz wszelkich dokumentów korporacyjnych takich jak np. regulaminy pracy zarządu. Prowadzimy także sprawy związane z windykacją należności.

Prawo gospodarcze
Prawo konkurencji

Reprezentujemy Klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej na rynku czy koncentracji przedsiębiorców, oraz w postępowaniach sądowych z tego zakresu. Prowadzimy także sprawy sądowe w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych.

Prawo konkurencji