Prawo cywilne

Obsługa prawna z zakresu prawa cywilnego obejmuje m.in.:

 1. roszczenia o naruszenie dóbr osobistych,
 2. roszczenia o zapłatę i odszkodowanie,
 3. roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi za wady,
 4. roszczenia o podział majątku wspólnego,
 5. roszczenia o usunięcie niezgodności pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym,
 6. roszczenia o nabycie własności przez zasiedzenie,
 7. roszczenia o naruszenie posiadania,
 8. sporządzanie opinii prawnych w zakresie problematyki prawa cywilnego,
 9. windykację należności,
 10. udzielanie porad prawnych w zakresie prawa cywilnego,
 11. przygotowywanie umów oraz ugód,
 12. prowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia umów lub ugód,
 13. prowadzenie szkoleń we wspomnianym wyżej zakresie