Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
12 sierpnia 2010

Zadaniowy system czasu pracy – opis systemu, zasady rozliczania, prawo do nadgodzin ?

Stosunek pracy został uregulowany w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn.), z którego wynika, że praca wykonywana jest za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Ustawodawca przewidział różne systemy czasu pracy, a tym samym różne uregulowania czasu pracy pracowników.

Zadaniowy czas pracy został uregulowany w art. 140 k. p. Pracodawca może wprowadzić ten system czasu pracy w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy, jej organizacją lub miejscem wykonywania pracy. Pamiętać jednak należy, iż wprowadzenie zadaniowego czasu pracy nie powoduje utraty mocy przepisów dotyczących podstawowych norm czasu pracy (art. 129 k.p.) tj. czas pracy nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym co do zasady 4 miesięcy.

Warunkiem stosowania zadaniowego systemu czasu pracy jest odpowiedni dobór zadań. Wymiar wyznaczonych zadań powinien być tak ustalony, aby pracownik, który należycie wykonuje swoje obowiązki, mógł je obiektywnie wykonać w normach czasu pracy uregulowanych w art. 129 k.p. Podkreślić należy, iż pracodawca ustala czas niezbędny do wykonywania powierzonych zadań
w porozumieniu z pracownikiem.

W omawianym systemie czasu pracy nie sporządza się tzw. rozkładu czasu pracy. O rozkładzie pracy w ciągu doby i tygodnia decyduje bezpośrednio sam pracownik. W systemie tym bezprzedmiotowe jest również prowadzenie indywidualnej karty ewidencjonującej przepracowane godziny przez pracownika. Zgodnie z art. 149 § 2 k.p. w stosunku do pracowników objętych zadaniowym systemem czasu pracy nie prowadzi się ewidencji godzin pracy.

Konstrukcja czasu pracy mierzonego wymiarem zleconych zadań zakłada wyznaczenie tych zadań w taki sposób, aby można było je wykonać w normalnym czasie pracy, tj. przeciętnie 40 godzin w ciągu tygodnia i 8 godzin dziennie. Jeżeli jednak zadania powierzone pracownikowi wymagają dłuższego czasu realizacji to mają wtedy zastosowanie ogólne reguły występowania pracy nadliczbowej i rekompensaty
z tego tytułu. Jeżeli więc wystąpi konieczność dodatkowej pracy, tj. ponad dokonane ustalenia, to będzie to praca w godzinach nadliczbowych.

System pracy zadaniowy najczęściej jest stosowany do kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym. W przypadkach uzasadnionych rodzajem wykonywanych przewozów lub ich szczególną organizacją pracodawcy coraz częściej decydują się na wprowadzenie omawianego systemu czasu pracy.

Zadaniowy czas pracy może zostać wprowadzony na podstawie układu zbiorowego, regulaminu pracy lub umowy o pracę.

Podstawa prawna: art. 22, 129, 140, 149 k.p.

Source: artykuł ukazał się na łamach dwutygodnika ERGO