Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
26 września 2022

Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego – szkolenie online

Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM

zapraszają do udziału w szkoleniu online:

,,Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego”

Termin: 29 września 2022 r.

godz. 10.00-15.00

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie konstruowania profesjonalnych umów autorskich. Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotowywać bezpieczne umowy – klauzula po klauzuli. Uzyskana wiedza uwrażliwi słuchaczy na najczęstsze błędy popełniane przy tworzeniu umów, wskażemy, jak chronić interesy wydawcy, nie godząc jednocześnie w interesy twórcy.

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Jakie są konieczne postanowienia umów autorskich?
  • Jakie są wzajemne prawa i obowiązki stron umów autorskich?
  • Klauzule umowne – zasady formułowania.
  • Umowy przenoszące prawa autorskie a umowy licencyjne.
  • Umowy licencyjne – rodzaje i charakterystyka.
  • Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy prawa autorskiego
  • Jak zawierać umowę z grafikiem, fotografem, autorem, twórcą, wykonawcą?
  • Na co zwracać uwagę w umowach licencyjnych – zagranicznych?

Szkolenie jest adresowane do redaktorów, właścicieli i pracowników domów wydawniczych, agencji reklamowych, agencji fotograficznych, agencji public relations, agencji tłumaczeń, agencji literackich, kadry zarządzającej, product managerów, pracowników marketingu  i działów public relations, pracowników działów handlowych, twórców (pracowników naukowych, tłumaczy, pisarzy, grafików etc.) oraz innych osób zajmujących się i zainteresowanych problematyką prawa autorskiego w działalności gospodarczej i zawodowej.

Program szkolenia:

I. Umowy prawa autorskiego – zagadnienia obrotu krajowego
1.    Podstawowe zagadnienia
A.    rodzaje umów prawa autorskiego
B.    licencja a przeniesienie – różnice:
a)    forma
b)    możliwość wypowiedzenia
c)    okres – domniemanie 5 lat
d)    terytorium – domniemanie
e)    domniemanie zawarcia licencji
f)    możliwość niewyłączności przy licencji
C. autorskie umowy o dzieło
2.    Jak określać strony umów prawa autorskiego
a)    pierwotne stosunki umowne (twórca – korzystający)
b)    stosunki umowne w zakresie OZZ (korzystający – OZZ), m.in. problematyka audiobooków
c)    stosunki umowne pomiędzy korzystającymi
d)    stosunki umowne twórcy z OZZ – charakter prawny przeniesienia praw autorskich i pokrewnych na organizację zbiorowego zarządzania
3.    Przedmiot umowy – sprawa kluczowa
a)    utwór
b)    przedmioty praw pokrewnych
c)    wizerunek
d)    tytuł utworu – tytuł roboczy, zmiany tytułu
4.    Klauzule gwarancyjne – czy oświadczenia twórcy w umowie wzmacniają pozycję wydawcy/producenta etc.?
5.    Klauzula przeniesienia autorskich praw majątkowych/udzielenia licencji
6.    Pola eksploatacji
a)    wpływ na skuteczność umowy
b)    możliwość samodzielnego kształtowania
c)    nowe pola eksploatacji – pojęcie, aspekty praktyczne, zabezpieczenie interesów korzystającego
7.    Wykonywanie praw zależnych
8.    Udzielanie dalszych licencji; cesja praw i obowiązków z umowy
9.    Wynagrodzenie
a)    sposób określenia: wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie procentowe, wy-nagrodzenie mieszane
b)    odrębność wynagrodzenia
c)    uprawnienia twórcy przy wynagrodzeniu procentowym
d)    kwestia weryfikacji wynagrodzenia
e)    wynagrodzenie twórcy z tytułu udzielenia sublicencji
10.    Porozumienia dotyczące autorskich praw osobistych
11.    Dostarczenie utworu

a)    termin
b)    konsekwencje niedostarczenia w terminie
c)    zabezpieczenie
d)    przeniesienie własności oryginału (corpus mechanicum)
12.    Przyjęcie utworu – termin, usterki utworu, wezwanie do usunięcia usterek
13.    Rozpowszechnianie utworu
14.    Inne klauzule umowne
a)    korekta autorska, zmiany w utworze, aktualizacja utworu
b)    nota copyright; oznaczenie autorstwa
c)    obniżenie ceny w każdym czasie
d)    klauzula wyprzedażowa (sell-off)
e)    wykorzystanie promocyjne utworu i jego fragmentów oraz wizerunku twórcy, egzemplarze bezhonoraryjne
f)    zmiany danych osobowych twórcy
g)    prawo opcji, prawo pierwszeństwa
h)    zakaz konkurencji
i)    klauzula poufności
15. Czas trwania umowy; ustawowe i umowne prawo odstąpienia i wypowiedzenia umów prawa autorskiego
16. Wymogi formalne dotyczące umów prawa autorskiego i wynikające z nich niebezpieczeństwa
a)    umowa autorska a umowa o dzieło
– zastosowanie uzupełniające
– zastosowanie wprost
b)    pola eksploatacji znane w chwili zawarcia umowy
c)    przeniesienie praw do utworów mających powstać w przyszłości
d)    wyraźne postanowienie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych
17. Umowy licencyjne zagraniczne – na co zwracać szczególną uwagę?
a)    zakres zezwolenia – inny sposób postrzegania pól eksploatacji w umowach zagranicznych
b)    okres wyprzedaży – sell-off
c)    certyfikat rezydencji podatkowej
d)    wykorzystanie promocyjne

II. Inne umowy w praktyce działalności wydawniczej
1. Umowy dotyczące wizerunku
a)   nabycie praw do wizerunku a pola eksploatacji
b)   zakres nabycia domniemania
2.  Umowy prawa autorskiego a umowy dotyczące wykorzystania znaków towarowych
3. Umowy dotyczące praw pokrewnych

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Wykładowca prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Instytucie Literackim PAN. W latach 2006-2018 członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Fundacji MEDIARE Dialog-Mediacja-Prawo oraz Fundacji Polska Marka.

Informacje organizacyjne:

Termin i miejsce szkolenia: 29 września 2022 r., godz. 10.00-15.00, online.

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom.

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl                    

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia