Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
11 czerwca 2010

Zmiany w prawie podatkowym w 2010 roku

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż mimo ciągłych i bardzo licznych zmian w polskim prawie podatkowym, w 2010 r. zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawa PIT”) nie są ani rewolucyjne ani bardzo istotne a ich ilość jest niewielka w porównaniu choćby ze zmianami w podatku od towarów i usług. Stąd nie uległy zmianie wysokość kosztów uzyskania przychodów, kwota zmniejszająca podatek jak również wysokość stawek ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z powyższym, zarówno stawki, jak również skala podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące od 1 stycznia 2010 roku są analogiczne do tych stosowanych w 2009 r., a mianowicie:

• pierwsze 85 528 zł przychodu opodatkowane jest według stawki 18% oraz pomniejszone o kwotę wolną od podatku, czyli 556,02 zł.

• dochody powyżej 85 528 zł opodatkowane są 32% stawką podatku dochodowego.

Warto również wspomnieć, iż zarówno kwoty, jak i limity ulg oraz odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok w większości pozostały w niezmienionym kształcie.

W tym miejscu istotnym jest aby zapoznać się z wprowadzonymi zmianami związanymi z ulgą prorodzinną.

Stosownie do art. 27 f ustawy PIT odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty 556.02 zł, czyli 92,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, nad małoletnim dzieckiem. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Odliczenie przysługuje również podatnikom utrzymującym pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy PIT, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Ulga na dzieci przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku, do którego w roku podatkowym podatnik:

1) wykonywał władzę rodzicielską,

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, o ile dziecko z nim zamieszkiwało,

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ponadto, zgodnie z postanowieniami ustawy PIT w 2010 r. nadal możemy odliczać od dochodu m.in.:

• wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista ponad kwotę 100 zł miesięcznie. Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w roku podatkowym,

• wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika do kwoty 760 zł rocznie, jeżeli są one dokumentowane fakturą, (w tym miejscu warto zapoznać się podnoszonymi w ostatnim czasie wątpliwościami związanymi z prawidłowym udokumentowaniem wydatków podniesionych na Internet w postaci oryginałów faktur a nie ich elektronicznych obrazów oraz stanowiskiem organów podatkowych w tym zakresie)

• darowizny na kościelną działalność charytatywno opiekuńczą w wysokości dokonanej darowizny. (odliczenie takie wymaga jednak pokwitowania odbioru darowizny jak również otrzymanego w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdania potwierdzającego przekazanie darowizny na tę działalność.)

W odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów to zgodnie z ustawą PIT wynoszą one odpowiednio:

• z jednego stosunku pracy – miesięcznie 111, 25 zł, natomiast rocznie 1 335 zł,

• z kilku stosunków pracy – nie mogą przekroczyć rocznie kwoty 2 002,05 zł,

• z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających – miesięcznie 139 zł 06 gr., natomiast rocznie 1 668,72 zł,

• z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających – nie mogą przekroczyć rocznie kwoty 2 502, 56 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2010 roku wynosi 9%, a więc 233,32 zł, natomiast podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota 2.592,46 zł.

Podstawa prawna:

1.ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

2. ustawia z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)

Source: artykuł ukazał się na łamach dwutygodnika Ergo