Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
11 czerwca 2010

Zatrudnienie nowego pracownika a PIP

Od inspektora Państwowej Inspekcji Pracy uzyskałem informację, że
każdorazowe zatrudnienie nowego pracownika powinno być zgłoszone
odpowiedniemu inspektoratowi PIP, a niedopełnienie tego obowiązku jest
zagrożone mandatem. Czy to prawda? Jeśli tak, proszę o wskazanie podstawy
prawnej tego obowiązku. Nadmieniam, że firma jest zgłoszona w PIP.

W zakresie wskazanym w ustawie z dnia 21 maja 2007 r. „o Państwowej Inspekcji Pracy” – Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Dlatego też, ustawodawca polski nałożył na pracodawcę, który rozpoczyna prowadzenie działalności, obowiązek zawiadomienia na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.
Obowiązek ten musi zostać zrealizowany w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, co expressis verbis wynika z art. 209 § 1 k.p. Jednakże należy wskazać, iż termin ten de facto rozpoczyna swój bieg nie od momentu rozpoczęcia działalności, lecz od chwili zatrudnienia pierwszego pracownika, a zatem uzyskania przez przedsiębiorcę statusu pracodawcy. Bowiem norma wynikająca z art. 209 k.p. dotyczy tylko i wyłącznie pracodawcy.

Obowiązek ten rozciąga się także na te stany faktyczne, które wiążą się z jakąkolwiek zmianą miejsca, rodzaju lub też zakresu prowadzonej działalności, w tym zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, w sytuacji gdy owa zmiana może potencjalnie powodować zwiększenie zagrożenie dla zdrowia pracowników.
Natomiast jeżeli pracodawca prowadzi działalność gospodarczą, powodującą szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, wówczas okręgowy inspektor pracy może zobowiązać pracodawcę w każdym czasie do okresowej aktualizacji informacji dotyczącej miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Nałożenie obowiązku następuje w trybie decyzji administracyjnej. Tego typu regulacja jest podyktowana przede wszystkim tym, iż posiadając aktualne wiadomości dotyczące konkretnego pracodawcy, organy Państwowej Inspekcji Pracy, są w stanie działać dużo bardziej efektywniej eliminujący tym samym w większym zakresie naruszenia praw pracowniczych.

Wymóg pisemnego zgłoszenia zostanie również spełniony gdy pracodawca skorzysta z możliwości dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej, za pośrednictwem e-formularza, umieszczonego na strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy (www.pip.gov.pl). Wówczas, do dokonania elektronicznego zgłoszenia niezbędne jest posiadanie konta email, na które adresowana będzie wszelka korespondencja z Państwową Inspekcją Pracy.

Niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku poinformowania właściwego okręgowego inspektora pracy stanowi – zgodnie z art. 283 § 2 k.p.- wykroczenie podlegające karze grzywny od 1.000 zł. do 30.000 zł.

W postępowaniu mandatowym – toczącym się na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia – oskarżycielem publicznym może być również organ Państwowej Inspekcji Pracy. Dlatego też, w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika określonym w Kodeksie Pracy postępowanie mandatowe prowadzi inspektor pracy. Może on wówczas nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających.

Source: artykuł ukazał się na łamach dwutygodnika Ergo