Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
28 maja 2010

Ubezpieczenia zbiorowe pracowników- organizacja, koszty

Kodeks cywilny w artykule 808 przewiduje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej. Zgodnie z tym artykułem osoba trzecia nie musi być wskazana w umowie, a ubezpieczający może już w czasie trwania umowy wskazywać osoby, na rzecz których umowa taka została zawarta.

Wszelkie obowiązki wynikające z umowy obciążają ubezpieczającego którym może być np. pracodawca. Jeżeli nie umówiono się inaczej osoba na rzecz której została zawarta umowa, może bezpośrednio domagać się odszkodowania lub świadczenia należnego od zakładu ubezpieczeń. Takie świadczenia mogą być także wypłacone ubezpieczającemu, jednak warunkiem koniecznym jest zgoda osoby na rzecz której umowa ubezpieczenia została zawarta.

Pracodawca podpisując umowę ubezpieczenia powinien zwrócić szczególną uwagę na to czy zostały w niej uwzględnione ogólne warunki ubezpieczenia zawarte w art. 812 Kodeksu cywilnego, a mianowicie przedmiot i zakres ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej, prawa i obowiązki strony. Jednak w razie gdyby ogólne warunki ubezpieczenia były by niejasne, czy istniały by wątpliwości co do użytych sformułowań, wówczas takie zapisy należy interpretować na korzyść ubezpieczającego (zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 24 lipca 1959 roku, IV CR 1027/58).

Większość dostępnych na rynku ubezpieczeń dotyczy zakładów pracy które zatrudniają powyżej trzech pracowników. Celem ubezpieczenia zbiorowego jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim a pracodawca decydując się na ubezpieczenie zbiorowe pracowników może wybrać ubezpieczenie życia pracowników, życia współubezpieczonych a także zbiorowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
Ubezpieczenie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków odnosi się do tych następstw które powodują trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Pracodawca który decyduje się na ubezpieczenie życia pracowników, może dodatkowo wykupić ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego, spowodowanej wypadkiem przy pracy.

Składki za ubezpieczenie płaci pracodawca. Ich wysokość uzależniona jest przede wszystkim od czasu trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Dodatkowe elementy wpływające na wysokość składki to suma ubezpieczenia, zakresu dodatkowych ubezpieczeń a także częstotliwości płaconych składek. Czas trwania umowy ubezpieczenia zależy od charakteru umowy a także zakładu ubezpieczeń, z reguły jednak może ona być zawarta na czas nieokreślony, na okres roczny lub krótszy od roku.
Należy pamiętać iż, roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem trzech lat, a ich termin liczony jest od dnia w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem.

Podstawa prawna: art. 808, 812 Kodeksu cywilnego

Source: artykuł ukazał się na łamach dwutygodnika Ergo