Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
9 lipca 2010

Wypowiedzenie umowy o pracę przez nauczyciela dyplomowanego

Nawiązanie oraz rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli dyplomowanych regulują przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm. – dalej ustawa).
Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy stosunek pracy z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania. Przepis art. 23 ustawy natomiast, określa tryb rozwiązania nawiązanego w ten sposób stosunku pracy. Może to nastąpić m.in. na wniosek nauczyciela, z końcem roku szkolnego, tj. z dniem 31 sierpnia, po uprzednim złożeniu przez niego trzymiesięcznego wypowiedzenia.

Ustawa nie reguluje jednak sposobu liczenia terminu biegu okresu wypowiedzenia. Kwestię tę określa art. 30 § 2(1) Kodeksu pracy. Przepis ten dotyczy wszystkich rodzajów umów o pracę, których wypowiedzenie jest dopuszczalne. Zgodnie z nim okres wypowiedzenia obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Taka regulacja powoduje, że przewidziany prawem lub umową okres wypowiedzenia może ulec przedłużeniu. Przykładowo, trzymiesięczny okres wypowiedzenia złożonego 15 stycznia upłynie z końcem kwietnia.
Oznacza to, że nauczyciel, który chce rozwiązać umowę z trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na dzień 31 sierpnia, powinien złożyć pracodawcy wypowiedzeniu w którymkolwiek dniu maja, ale nie później niż ostatniego dnia maja, ponieważ bieg okresu wypowiedzenia będzie liczony od ostatniego dnia tego miesiąca.

Source: artykuł ukazał się na łamach dwutygodnika Ergo