Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
9 lipca 2010

Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych już nie obowiązuje

Od 30 kwietnia 2008 r. pracownicy samorządowi nie otrzymują dodatku z tytułu pracy wykonywanej w warunkach uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych. W tym dniu weszło bowiem częściowo (w pozostałej części z dniem 1 maja 2008 r.) w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Z 2008 r., Nr 73, poz. 430).

Aktem tym uchylono § 6 przedmiotowego rozporządzenia, który przyznawał pracownikom dodatek za każdą godzinę pracy wykonywanej w warunkach uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych. Wykaz takich prac określał załącznik numer 4 do rozporządzenia, który również przestał obowiązywać z dniem 30 kwietnia 2008 r.

Zmiany dla pracowników jednostek samorządowych wprowadzone ww. aktem prawnym dotyczą przede wszystkim stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego dla wybranych pracowników samorządowych zajmujących kierownicze stanowiska urzędnicze. Kwoty miesięcznego wynagrodzenia dla tych osób znacznie wzrosły.

Rezygnując zaś z dodatku określonego w § 6 rozporządzenia, nie wprowadzono jego odpowiednika w innych przepisach, co oznacza, że od 30 kwietnia 2008 r. nie ma podstawy prawnej, by wypłacać pracownikom samorządowym ww. dodatek. Warto przy tym zwrócić uwagę, że dodatku za tzw. dodatkowe zadania niewchodzące w zakres jego normalnych obowiązków pozbawiono również kierowców (uchylając § 11 rozporządzenia).

Dodano natomiast przepis (§ 5a), którym wprowadzono fakultatywny dodatek specjalny (w przeciwieństwie do dodatku określonego w § 6, który był obligatoryjny) z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki jej wykonywania.

Source: artykuł ukazał się na łamach dwutygodnika Ergo