Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
7 lipca 2010

Dodatek stażowy lekarza

Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne mogą zatrudniać lekarzy, zarówno na pełnym, jak i niepełnym etacie. Pracownik taki może przy tym dodatkowo prowadzić działalność gospodarczą.

Jeśli natomiast chodzi o dodatek za wysługę lat, czyli tzw. dodatek stażowy (dalej również jako dodatek), w przypadku lekarzy kwestię tę reguluje art. 62d ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 2007 Nr 14, poz. 89 z późn. zm.). Zgodnie z nim taki dodatek przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Kwota ta wzrasta o 1 proc. za każdy następny rok pracy, aż do osiągnięcia 20 proc. ww. wynagrodzenia. Warto przy tym zwrócić uwagę, że zasady ustalania okresów uprawniających do dodatku określają przepisy wynagrodzenia obowiązujące u danego pracodawcy, np. regulamin wynagradzania (art. 62d ust. 2 ww. ustawy).

Ustalając czy lekarzowi przysługuje taki dodatek, należy więc wziąć przede wszystkim pod uwagę staż pracy, w tym wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia (bez względu na to kiedy miały miejsce i czy występowały między nimi przerwy) oraz inne okresy, jeśli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, np. urlop wychowawczy czy czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
Należy jednocześnie podkreślić, że do okresów zatrudnienia uprawniających do dodatku stażowego nie wlicza się pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, zlecenia, agencyjne) oraz okresów prowadzenia działalności gospodarczej. Faktu prowadzenia działalności gospodarczej nie uwzględnia się również w przypadku, gdy jest ona prowadzona dodatkowo obok zatrudnienia lekarza na podstawie umowy o pracę.

W podanym przypadku należy więc ustalić czy lekarz zatrudniony w poradni psychologiczno-pedagogicznej posiada wymagany staż pracy. Nie ma przy tym znaczenia fakt prowadzenia przez niego dodatkowo działalności gospodarczej.

Source: artykuł ukazał się na łamach dwutygodnika Ergo