Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
9 lipca 2010

Czy w świetle wyroku TK 16/06 nagroda przyznawana na dzień nauczyciela wchodzi do podstawy zasiłku chorobowego?

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego określają przepisy
art. 36-47 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z późn. zm.). Zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r., sygn. akt.
SK 16/06, art. 41 ust. 1 przedmiotowej ustawy rozumiany w taki sposób, że w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się wypłaconych pracownikowi – w okresie przyjętym do jej ustalenia – składników wynagrodzenia, od których pracownik ten uiścił składkę na ubezpieczenie chorobowe, a które nie są mu wypłacane w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby albo zasiłku chorobowego, jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to, że w przypadku, gdy pracodawca – płatnik składek – nie uwzględnił
w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego takiego składnika wynagrodzenia (m.in. nagrody, premii uznaniowej itp.), powinien na żądanie pracownika wypłacić wyrównanie zasiłku chorobowego, ponieważ taki składnik będzie wliczał się do podstawy zasiłku.

Należy jednak zważyć, że z podstawy wymiaru zasiłku są wyłączone te składniki wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo za okres pobierania zasiłku. Nagroda, czy premia są uwzględniane w podstawie zasiłku chorobowego tylko wtedy, gdy obowiązujący u danego pracodawcy układ zbiorowy, regulamin wynagradzania lub inne przepisy o wynagradzaniu nie stanowią wprost o tym, że dany składnik wynagrodzenia ulega zmniejszeniu za okres pobierania zasiłku. Oprócz tego, aby dany składnik został uwzględniony w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:
– od danego składnika zostały potrącone składki na ubezpieczenie chorobowe w okresie przyjętym do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,
– ów składnik wynagrodzenia nie był wypłacany pracownikowi za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego, albo zasiłku chorobowego.

Nagrody przyznawane pedagogom z okazji Dnia Edukacji Narodowej pochodzą
z funduszu płac, który w każdej placówce jest inny. Zasady ich przyznawania powinny być klarownie wskazane w przepisach płacowych. Jeżeli w danym placówce układ zbiorowy, regulamin wynagradzania lub inne przepisy o wynagradzaniu nie wskazują wyraźnie czy nagroda, jako premia uznaniowa ulega zmniejszeniu za okres pobierania zasiłku chorobowego, to przedmiotowa nagroda powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru zasiłku.
Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 cytowanej ustawy, przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Zgodnie zaś z art. 291 Kodeksu pracy, termin przedawnienia roszczenia o wypłatę zasiłku to 3 lata.

Jeżeli nie upłynął jeszcze okres przedawnienia, to w przypadku zaistnienia wszystkich powyższych przesłanek, pracownik, któremu nie uwzględniono nagrody może zażądać ponownego przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego albo wynagrodzenia chorobowego i wypłaty należnego wynagrodzenia. Pracodawca jest zobowiązany takie wyrównanie wypłacić. Należy podkreślić, że przy ponownym ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków, które przysługują za okres przed dniem ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego ( przed 7 lipca 2008 r.), wypłaty wyrównania zasiłku dokonuje się
z uwzględnieniem odsetek.

Source: artykuł ukazał się na łamach dwutygodnika Ergo